Ochrana osobných údajov

 1. Podnikateľ Andrea Haraštová, so sídlom Malešovice 152, Malešovice, 664 65, IČ 65781741, zapísaný v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MÚ Pohořelice, OŽÚ, ev.č.: 370404-371304366, č.j. OŽÚ/28013/07/ŽL/F (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefonné číslo
  • adresu/sídlo 
 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané podnikatelom Andrea Haraštová teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľ webhostingu ArtGate s.r.o., IČO: 27696464;
  2. Poskytovateľ platobnej brány EVO Payments International s.r.o., IČO: 03802205, ak pri objednávke zvolíte platbu platobnou kartou online;
  3. Prepravné partneri, predovšetkým: FROGMAN s.r.o., IČ: 49434624, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČ: 36624942, Slovak Parcel Service s.r.o., IČ: 31329217, Slovenská pošta, a. s.: IČ: 36 631 124 ak Vám prepravujú tovar;
  4. Poskytovateľ SMS brány SMSbrána s.r.o. IČ: 06719350;
  5. Poskytovateľ reklamných a analytických služieb Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047);
  6. Dodávatelia tovaru alebo servisné centrá príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;
  7. Ďalšie spracovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov
  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@adkozmetika.sk
 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky https://www.adkozmetika.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok.
 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača.

  Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
  Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • V prípade vypnutia technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvyy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.